Prva stran > O šoli > Programi

Programi

Zakaj vpisati otroka v programe glasbenega izobraževanja?
Obiskovanje programov GŠ ni obvezno, je pa gotovo dodana vrednost pri vzgoji mladega človeka. Lahko je dober temelj za nadaljnje življenje mladih, saj v njih razvija delavnost, vztrajnost, potrpežljivost, natančnost itd., ki pomagajo pri doseganju uspehov in osebnega zadovoljstva. Poleg igranja na instrumente se učenci tu navajajo na sodelovanje in delo v skupini, v kateri ima vsak svojo vlogo, s pridobivanjem takšnih veščin pa hkrati rasteta tudi otrokova odgovornost in samozavest. Tako naši učenci s seboj v življenje poleg glasbenih znanj ponesejo tudi navade, ki se tekom šolanja vtkejo v njihovo osebnost in vsakdan.

PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA (PGV)
K pouku PGV se vpisujejo pet letni otroci. Skozi igro, gibanje in ples, petje, igranje lastnih in malih instrumentov razvijajo melodični in ritmični posluh ter pevski aparat. Način dela je prilagojen njihovi starosti, starši pa se z delom seznanjajo preko učnih listov, na nastopih, roditeljskih sestankih in individualnih pogovornih urah. Pouk poteka enkrat tedensko po 45 min, na matični šoli v Tolminu.

GLASBENA PRIPRAVNICA (GP)
Pri pouku GP je največji poudarek na razvijanju melodičnega in ritmičnega posluha šest letnikov ter na razvijanju pevskega aparata. Spoznavajo glasbene izraze in se ob skupinskem petju, plesanju, muziciranju navajajo na sodelovanje v skupini Te veščine pridejo v poštev tudi pri opravljanju preizkusa glasbenih sposobnosti, ki je obvezen za vpis v program glasba (nauk o glasbi + instrument). Otrok se tekom leta navadi nastopanja, učiteljice in prostora, kjer bo opravljal preizkus. Učiteljica pa preko leta spremlja razvoj in na preizkusu lažje oceni glasbene sposobnosti. Pouk poteka enkrat tedensko po 60 min na oddelkih GŠ Tolmin, kjer je pouk GP razpisan in se prijavi vsaj 12 učencev.

Pri pouku PLESNE PRIPRAVNICE (PP) je velik poudarek na pravilni drži telesa, kar je v današnjem času zelo dobrodošlo. Poleg tega se učenci naučijo koordinirati svoje gibe. PP združuje glasbo in gib, kar bistveno vpliva na zaznavanje, saj so tu vključena tako kot poslušanje tudi pravilno gibanje (motorika), orientacija v prostoru, memoriranje koreografije, sodelovanje v skupini in velika fizična aktivnost. Učenci PP skupaj z učenci baleta enkrat do dvakrat letno pripravijo plesno predstavo. K pouku PP vpisujemo šest, sedem in osem letne otroke. Pouk poteka enkrat tedensko 90 min.

BALET izvajamo od septembra 2014.V tem času so učenke baleta skupaj z učenkami PP pripravile že pet plesnih predstav. Pri pouku usvajajo plesne pozicije in gibe ter ostale elemente predvidene po učnem načrtu, na koncu šestega razreda pa se lahko odločijo za nadaljevanje plesnega izobraževanja na konservatoriju za glasbo in balet. Pouk baleta poteka enkrat oz. dvakrat tedensko.

PROGRAM GLASBA vključuje obiskovanje nauka o glasbi (NGL) in instrumenta. Nižja stopnja obsega 6 razredov NGL in 6 razredov instrumenta. Višja stopnja pa 2 razreda solfeggia in 2 razreda instrumenta. Za prehod iz nižje na višjo stopnjo je potrebno pozitivno mnenje izpitne komisije. Vpis je mogoč po predhodno opravljenem preizkusu glasbenih sposobnosti pri starosti sedem let oz. kasneje (vpis k pihalom, trobilom, deficitarnim instrumentom).
Instrumenti, ki jih poučujemo na GŠ Tolmin:
orkestrski instrumenti in petje
godala: violina, viola, violončelo, kontrabas
pihala: kljunasta flavta, flavta, klarinet, oboa, saksofon
trobila: trobenta, rog, pozavna, tuba
tolkala
petje
drugi instrumenti:
instrumenti s tipkami: klavir, harmonika, orgle
brenkala: kitara, harfa, citre
Prednost pri vpisu imajo učenci, ki se odločajo za orkestrske instrumente, saj na šoli delujejo kar štirje orkestri: harmonikarski, kitarski, mlajši godalni in mladinski pihalni orkester. Obiskovanje orkestra je po predmetniku OBVEZNO. Korepeticije in komorna igra sta prav tako obvezna predmeta, ki ju učencu določi učitelj.
Pouk instrumentov in petja poteka individualno dvakrat tedensko, pouk drugih predmetov pa skupinsko, praviloma enkrat tedensko. V izjemnih primerih se lahko starši z učiteljem dogovorijo za izvajanje pouka enkrat tedensko, vendar le v višjih razredih osnovnega glasbenega izobraževanja oziroma pri starejših učencih. Pri mlajših učencih lahko tako izjemo dovoli le ravnateljica, na podlagi pisne vloge staršev, v kateri utemeljijo TEHTNE razloge.
Datum objave: 12. 3. 2019